Εισαγωγή

Παγκόσμια τάση ψηφιοποίησης

Στις μέρες μας, οι Ψηφιακές Δεξιότητες αποτελούν βασικές τεχνικές του πολιτισμού και η επιρροή τους στη ζωή μας αυξάνεται συνεχώς. Σύμφωνα με τη συγγραφέα Dr. Elke Wenzel, η ψηφιοποίηση είναι μία παγκόσμια τάση της εποχής μας.

Μελλοντικές τάσεις στην εκπαίδευση

Με βάση την παγκόσμια τάση της ψηφιοποίησης, τα online σεμινάρια, τα webinars και η χρήση εργαλείων του web 2.0 είναι οι μελλοντικές τάσεις στην εκπαίδευση και αποτελούν νέες προκλήσεις για τους εκπαιδευτές, καθώς απαιτούν νέες μεθοδολογικές, διδακτικές και τεχνικές δεξιότητες.

«Εκπαίδευση εκπαιδευτών»

Δεδομένου ότι η εκπαίδευση δεν διεξάγεται σε μία πραγματική τάξη αλλά σε ένα εικονικό περιβάλλον, είναι απαραίτητο οι εκπαιδευτές να αποκτήσουν νέες δεξιότητες προκειμένου να είναι ανταγωνιστικοί στον τομέα τους. Αυτό είναι και το σημείο εκκίνησης του προγράμματος eDucate, το οποίο δημιουργήθηκε με σκοπό την υλοποίηση ενός σεμιναρίου εκπαίδευσης εκπαιδευτών με θέμα το e-training/ e-moderation, με εικονικές σύγχρονες και ασύγχρονες εκπαιδευτικές δυνατότητες.

Μοναδική ευκαιρία

Παρακολουθώντας αυτό το σεμινάριο εκπαίδευσης εκπαιδευτών, ο e- εκπαιδευτής/ συντονιστής θα μπορέσει να ακολουθήσει την παγκόσμια αυτή τάση και να ξεχωρίσει. Δεδομένου ότι αυτή τη στιγμή δεν υπάρχουν σεμινάρια εκπαίδευσης εκπαιδευτών σχετικά με τον e-moderation και τα media training, το εκπαιδευτικό πρόγραμμα που προσφέρουμε με εταίρους από 6 διαφορετικές ευρωπαϊκές χώρες (Αυστρία, Γερμανία, Σλοβενία, Ελλάδα, Σλοβακία και Ρουμανία) είναι μία μοναδική ευκαιρία.

Στόχος: συνεκτικό επίπεδο γνώσεων

Όλοι οι εταίροι έχουν εμπειρία στο e-learning και συνεργάζονται για τη δημιουργία ενός συνεκτικού πλαισίου γνώσεων και δεξιοτήτων σε Ευρωπαϊκό επίπεδο. Για την επίτευξη αυτού του στόχου, το πρόγραμμα διαρκεί τριάντα μήνες, από την 1η Νοεμβρίου 2013, έως το τέλος του Απριλίου του 2016. Σε αυτό το διάστημα θέλουμε να πετύχουμε:

• Την ανάπτυξη ενός διαπολιτισμικού προγράμματος εκπαίδευσης για το e-moderation και το e-training.

• Την εφαρμογή ενός πιλοτικού σεμιναρίου εκπαίδευσης εκπαιδευτών.

• Τη δημιουργία ενός τελικού αναλυτικού προγράμματος σχετικά με το e-training.

• Τον καθορισμό κριτηρίων ποιότητας.

• Τη δημιουργία μίας πλατφόρμας e-learning σε τέσσερις γλώσσες.

• Τη δημιουργία ενός εργαλείου υποστήριξης των εκπαιδευτών.

• Την πιθανή πιστοποίηση του σεμιναρίου σε εθνικό επίπεδο.

Οφέλη

Στο εγγύς μέλλον θα είναι δυνατή η διδασκαλία με επάρκεια πόρων, ανεξάρτητα χρόνου και χώρου. Η online εκπαίδευση θα είναι διαθέσιμη όχι μόνο σε πανεπιστημιακό επίπεδο, αλλά και σε άλλες ομάδες (π.χ. άτομα με χαμηλό μορφωτικό επίπεδο). Οι οργανισμοί και οι εκπαιδευτές ενηλίκων θα μπορούν να επεκτείνουν το εύρος των εκπαιδευτικών ευκαιριών στον τομέα τους. Σε αυτό το πλαίσιο, το eDucate έχει στόχο την βελτίωση της ποιότητας εκπαίδευσης στον τομέα των online σεμιναρίων και των webinars.