Home

Megatrend digitalizácie

Digitálne zručnosti sú momentálne považované za jednu zo základných kultúrnych techník a ich vplyv na naše životy sa bude aj naďalej zvyšovať v ešte väčšom meradle. Podľa futurologičky Dr. Elke Wenzel, digitalizácia je jedným z megatrendov našej doby.

Budúce trendy vo vzdelávaní

Megatrend digitalizácie prináša obrodu aj na poli vzdelávania, prostredníctvom on-line seminárov a webinárov a využitím nástrojov Webu 2.0. Vznikajú tak nové výzvy pre trénerov, pretože sú potrebné úplne nové metodické a didaktické schopnosti, rovnako ako aj technické prostriedky.

"Trénuj trénerov"

Vzhľadom k tomu, že vzdelávanie sa už nevykonáva v skutočnej “kamennej” triede, ale vo virtuálnej miestnosti, je pre trénerov absolútne nevyhnutné získať nové zručnosti, aby mohli uspieť v konkurencii na trhu online vzdelávania. To je východiskový bod pre projekt “educate2014”, ktorý bol založený na vytvorenie vzdelávania pre nových trénerov e-learningu/e-moderovania s virtuálnymi synchrónnymi a asynchrónnymi študijnými kurzami.

Jedinečná príležitosť

Vďaka kurzom trénuj trénerov budú môcť e-tréneri / e-moderátori sami sledovať tento megatrend a odlíšiť sa od ostatných. Vzhľadom k tomu, že v súčasnosti neexistujú kurzy pre trénerov e-moderovania alebo kurzy mediálneho tréningu na národnej úrovni, je náš medzinárodný projekt s partnermi zo 6 rôznych európskych krajín (Rakúsko, Nemecko, Slovinsko, Grécko, Slovensko a Rumunsko) jedinečnou príležitosťou.

Cieľ: konzistentnú úroveň znalostí

Partnerské firmy a organizácie zo šiestich európskych krajín sú skúsené vo oblasti e-learningu a ich hlavným cieľom je zjednotiť úroveň znalostí a zručností e-learningu v Európe. Projekt trvá tridsať mesiacov, bol zahájený 1. novembra 2013 a končí na konci apríla 2016. Počas tejto doby chceme dosiahnuť:

- Vytvorenie interkulturálneho kurzu na e-moderovanie a e-learning

- Realizáciu pilotného kurzu, kurz trénuj trénerov

- Vytvorenie finálnych učebných osnov pre e-vzdelávanie

- Vypracovať normy kvality

- Vytvoriť e-learningovú platformu v štyroch jazykoch

- Vytvoriť podporný nástroj na dlhodobú pomoc trénerom

- Možnú certifikáciu seminárov na národnej úrovni

Výhody

V blízkej budúcnosti, bude možné vyučovať efektívne a nezávisle na čase a mieste. Učenie on-line bude nielen k dispozícii na univerzitnej úrovni, ale bude prístupné aj pre ďalších (ľudia s nižšou úrovňou vzdelania). Inštitúcie vykonávajúce vzdelávanie dospelých a tréneri budú môcť rozšíriť svoju ponuku kurzov v oblasti ich špecializácie. V tomto kontexte, má educate2014 za cieľ zvýšiť kvalitu výučby v oblasti on-line seminárov a webinárov.